14 Pułk Przeciwpancerny


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Uroczystości z udziałem asysty honorowej

 OGÓLNE ZASADY ORGANIZACJI UROCZYSTOŚCI
Z UDZIAŁEM WOJSKOWEJ ASYSTY HONOROWEJ

  1. 1.  Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie utworzenia, przekształcenia i zniesienia garnizonów oraz określenia zadań, siedzib i terytorialnego zasięgu właściwości ich dowódców,

zasięg terytorialny Garnizonu Suwałki obejmuje:

-     m. Suwałki,

-     powiat augustowski,

-     powiat sejneński,

-     powiat suwalski.

2. Wojskową asystę honorową może stanowić:

-     kompania honorowa,

-     pododdział honorowy z pocztem sztandarowym lub bez pocztu sztandarowego, orkiestra wojskowa (trębacz, werblista),

-     poczet sztandarowy (flagowy),

-     posterunek honorowy (oficerski, podoficerski, żołnierski, z bronią lub bez broni), żołnierze stanowiący szpaler reprezentacyjny (z bronią lub bez broni),

-     żołnierze do składania wieńców i wiązanek,

-     żołnierze do niesienia odznak orderów i odznaczeń,

-     żołnierze do posługi liturgicznej. 

Jeżeli w uroczystościach bierze udział inna orkiestra (trębacz, werblista) nie wchodzi ona w skład wojskowej asysty honorowej.

Dowódca garnizonu kierujący wojskową asystę honorową do udziału w uroczystości ustala jej elementy w miarę posiadanych możliwości.

Formularz wniosku o skierowanie wojskowej asysty honorowej do udziału w uroczystości, który należy dostarczyć do dowódcy garnizonu min 3 dni przed planowaną uroczystością - Załącznik 1

Do wniosku należy załączyć poniższe dokumenty:

  • dokumenty potwierdzające uprawnienia do organizacji pochówku z wojskową asystą honorową/np. legitymacja żołnierza zawodowego, legitymacja emeryta wojskoweg/;
  • w przypadku żołnierzy zawodowych przebieg służby zmarłego /do pobrania w Wojskowym Biurze Emerytalnym - Warszawa, ul. Złota 5, tel. 22 827 12 96/

3. Dowódca garnizonu ustala rodzaj umundurowania, w jakim występuje oficjalna delegacja wojskowa oraz wojskowa asysta honorowa podczas uroczystości z zachowaniem obowiązujących przepisów ubiorczych.

4. O przydziale wojskowej asysty honorowej decyduje dowódca garnizonu:

5. Podejmując decyzję, o przydzielenie wojskowej asysty honorowej na uroczystość pogrzebową dowódca może zasięgnąć opinii rodziny zmarłego, organizatora uroczystości pogrzebowej, dowódców jednostek (instytucji) wojskowych, przewodniczącego organizacji i środowisk kombatanckich, właściwych organów publicznych (rządowych) lub kierowników urzędów centralnych oraz, w szczególności, Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Informacja zwrotna uzyskana od w/w. instytucji jest podstawą do przedzielenia lub odmowy przeznania wojskowej asysty honorowej na uroczystość pogrzebową.

6.  Osobą upoważnioną w garnizonie do załatwiania spraw związanych z wojskową asystą honorową jest

ppor. Marta ANDRUSZKIEWICZ

tel. 261 347 570

kom. 727 040 460

7.  Orkiestry wojskowe na uroczystości przydziela Dowódca Garnizonu Warszawa

Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 4,

00-909 Warszawa,

fax. 261-873-259

8.  Za organizację i przebieg uroczystości odpowiada jej organizator, który uzgadnia scenariusz Załącznik Nr 2  i zakres udziału wojskowej asysty honorowej z dowódcą garnizonu lub jej przedstawicielem.

 

 

 

    
  • BIP
pdf

go-up
Kontakt

14 Pułk Przeciwpancerny
Wojska Polskiego
16-400 Suwałki
tel. 261347933
fax. 261347341
14pppanc@ron.mil.pl

    
  • BIP