14 Pułk Przeciwpancerny


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
ZASADY WSPÓŁPRACY

Układ zawartości zasad:

1. Zasady ogólne: - Tekst jednolity Decyzji Nr 187/MON z dn. 9 czerwca 2009 r.
2. Porozumienia o współpracy: - Szablon porozumienia o współpracy.
3. Plany współpracy - zasady planowania: - Wzór wniosku partnera społecznego do planu współpracy.
4. Uwagi do realizacji przedsięwzięć zawartych w planie współpracy DG RSZ na 2016 r.
5. Realizacja przedsięwzięć poza planem współpracy i zmiany planu.
6. Udostępnianie pojazdów wojskowych: - Decyzja Nr 230/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 czerwca 2010 r.
7. Patronaty honorowe i udział w komitecie honorowym: - Decyzja Nr 415/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 grudnia 2013 r.


1. Zasady ogólne:

Współpraca jednostek wojskowych i związków organizacyjnych z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi stanowi ważny element działalności Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych. Celem współpracy jest angażowanie społeczeństwa w działania na rzecz obronności państwa oraz edukacja obronna społeczeństwa – szczególnie młodzieży. Współpraca prowadzona jest na podstawie Decyzji Nr 187/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 czerwca 2009 r. w sprawie wprowadzenia zasad współpracy resortu obrony narodowej z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi (Dz. Urz. MON z dnia 6 lipca 2009 r., z późn. zm.). Ostatnia nowelizacja zasad współpracy zawarta jest w Decyzji Nr 396/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 grudnia 2013 r. zmieniającej decyzję w sprawie wprowadzenia zasad współpracy resortu obrony narodowej z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi (Dz. Urz. MON z 18.12.2013 r., poz. 347).

Tekst jednolity Decyzji Nr 187/MON opracowany w Dowództwie Generalnym RSZ – link


2. Porozumienia o współpracy:

Dokumentem potwierdzającym wolę rozwijania stałej współpracy pomiędzy jednostką wojskową, a organizacją pozarządową lub partnerem społecznym jest porozumienie o współpracy, które w szczególności: 1. Określa cele, obszar i formy współdziałania, zobowiązania stron, warunki i czas współpracy oraz zasady rozwiązania porozumienia; 2. Angażuje partnera społecznego do wykonania określonych zadań z zakresu obronności i bezpieczeństwa narodowego przy wsparciu jednostki lub instytucji wojskowej.

Szablon porozumienia o współpracy - link


3. Plany współpracy - zasady planowania:

Podstawą udzielenia wsparcia merytorycznego i logistycznego dla inicjatyw partnerów społecznych jest umieszczenie ich przedsięwzięć w „Planie współpracy Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi”, który opracowywany jest na każdy rok, na podstawie wniosków parterów społecznych zgłoszonych do dowódców jednostek wojskowych, od których oczekiwane jest wsparcie. Zakres wsparcia przedsięwzięć zawartych w planie współpracy obejmuje: pomoc organizacyjną, uczestnictwo przedstawicieli resortu obrony narodowej w przedsięwzięciach partnera społecznego, pokaz lub udostępnianie uzbrojenia i sprzętu wojskowego, pomieszczeń, poligonów, hal sportowych, strzelnic oraz innych nieruchomości lub ich części niezbędnych do realizacji inicjatyw uwzględnionych w planach, a także udział żołnierzy w tych inicjatywach. Udostępnianie partnerom społecznym sprzętu wojskowego odbywa się odpłatnie lub nieodpłatnie, na podstawie umowy cywilnoprawnej, zawartej w trybie wynikającym z właściwości komórek i jednostek organizacyjnych resortu.

Planowanie współpracy z partnerami społecznymi na kolejny rok:

do 10 września – zgłoszenie przez partnerów społecznych wniosków do planu współpracy jednostki wojskowej, od której oczekują wsparcia merytorycznego lub logistycznego; w przypadku zgłoszenia do planu współpracy uroczystości, w której przewidziany jest udział wojskowej asysty honorowej, wnioskodawca załącza zgodę dowódcy garnizonu właściwego dla miejsca przeprowadzenia uroczystości;

Wzór wniosku partnera społecznego do planu współpracy - link


4. Uwagi do realizacji przedsięwzięć zawartych w planie współpracy DG RSZ na 2016 r.:

1. W wyniku restrukturyzacji Sił Zbrojnych RP, wszystkie orkiestry wojskowe podlegają Dowódcy Garnizonu Warszawa (DGW). Orkiestry wojskowe realizują przedsięwzięcia zgodnie z planem współpracy DGW na 2016 r. W przypadku potrzeby zaangażowania orkiestry wojskowej w przedsięwzięcie poza planem współpracy DGW, wszelkie wnioski w tej prawie należy kierować do Dowódcy Garnizonu Warszawa - po uprzednich uzgodnieniach z Dowódcami Kapelmistrzami Orkiestr Wojskowych. Ujęte w niniejszym planie DG RSZ zapisy o udziale w przedsięwzięciach orkiestr wojskowych są informacyjne. Decyzję  o udziale orkiestry podejmuje DGW, w zależności od nałożonych zadań służbowych i możliwości orkiestr.

2. Wsparcie przedsięwzięć ze strony jednostek wojskowych jest uzależnione od realizacji zadań służbowych. Przedsięwzięcia nie mogą kolidować ze szkoleniem  i bieżącą działalnością jednostki wojskowej.

3. Udostępnienie (użyczenie, najem) nieruchomości wojskowych wymaga każdorazowo podpisania umowy przez organizatora przedsięwzięcia z właściwym zarządem infrastruktury (SZI,  WZI, RZI). Udostępnienie terenu Lasów Państwowych będących w trwałym zarządzie resortu Obrony Narodowej wymaga podpisania umowy przez organizatora przedsięwzięcia z właściwym Nadleśniczym Lasów Państwowych.

4. Zgodnie z art. 713  Ustawy - Kodeks cywilny: Biorący do używania nieodpłatnie nieruchomość ponosi zwykłe koszty utrzymania rzeczy użyczonej (np. koszty zużycia energii cieplnej i energetyczne, zużycia wody i odprowadzania ścieków, połączeń telefonicznych, prania  bielizny pościelowej itp. - stosowne ustalenia są ujmowane w umowie z SZI, WZI, RZI).

5. Wszystkie pozycje w planie współpracy dotyczą nieodpłatnego wsparcia przedsięwzięć. Jeżeli wsparcie jest odpłatne - w planie jest ujęty taki zapis.

6. Użyczenie sprzętu wojskowego wymaga podpisania umowy cywilno - prawnej z dowódcą jednostki wojskowej użyczającej sprzęt.


5. Realizacja przedsięwzięć poza planem współpracy i zmiany planu:

Jednostka wojskowa podległa Dowódcy Generalnemu RSZ może udzielić wsparcia logistycznego poza planem współpracy, ale tylko i wyłącznie w sytuacjach uzasadnionych potrzebami Sił Zbrojnych RP lub ważnymi względami społecznymi – za zgodą Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych. W przypadku udostępnienia nieruchomości wymagana jest również zgoda Dyrektora Departamentu Infrastruktury MON, na wniosek Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych. Istnieje możliwość dokonywania korekt w zatwierdzonym planie współpracy w przypadku istotnych zmian w zakresie wsparcia logistycznego ponad uzgodniony zakres tego wsparcia - na podstawie zgody Dowódcy Generalnego RSZ. W przypadku korekt dotyczących tylko przesunięcia terminu lub miejsca realizowanych przedsięwzięć, stosowne zmiany dokonywane są w umowach cywilno-prawnych zawieranych pomiędzy Dowódcą JW. a partnerem społecznym - bez konieczności uzyskania zgody Dowódcy Generalnego RSZ.

Procedura zmiany zakresu wsparcia przedsięwzięcia ujętego w planie współpracy:

 1. Uzgodnienie przez partnera społecznego zmiany zakresu wsparcia przedsięwzięcia z właściwym Dowódcą JW.

 2. Przesłanie przez partnera społecznego wniosku o zmianę zakresu wsparcia przedsięwzięcia do Dowódcy Generalnego RSZ wraz z potwierdzeniem uzgodnień z właściwym Dowódcą JW.

 3. Przesłanie przez Dowódcę Generalnego RSZ propozycji korekty planu do akceptacji Sekretarza Stanu w MON.

 4. Przesłanie zaakceptowanej przez Sekretarza Stanu w MON korekty planu współpracy do DG RSZ i zamieszczenie jej w planie współpracy w serwisie internetowym DG RSZ.


6. Udostępnianie pojazdów wojskowych:

Udostępnienie pojazdów wojskowych organizacjom pozarządowymi i partnerom społecznym realizowane jest na podstawie Decyzji Nr 230/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie użytkowania w resorcie obrony narodowej pojazdów grupy eksploatacyjnej (Dz. Urz. MON Nr 13 poz. 164 z dnia 27 lipca 2010 r.). Ostatnia nowelizacja zasad dot. użytkowania pojazdów grupy eksploatacyjnej zawarta jest w Decyzji Nr 398/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 grudnia 2013 r. zmieniającej decyzję w sprawie użytkowania w resorcie obrony narodowej pojazdów grupy eksploatacyjnej (Dz. Urz. MON z 18.12.2013 r., poz. 349).
Zasadnicze zmiany do treści pierwotnej decyzji, (szczególnie w zakresie odpłatności za użytkowanie pojazdów grupy eksploatacyjnej) wprowadziła Decyzja Nr 42/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 lutego 2012 r. zmieniająca decyzję w sprawie użytkowania w resorcie obrony narodowej pojazdów grupy eksploatacyjnej, która ukazała się w Dzienniku Urzędowym MON z dnia 24 lutego 2012 r. (poz. 56). Zasadniczą zmianą wprowadzoną przez ww. Decyzję jest zapis, iż pojazdy są udostępniane bezpłatnie (pkt. 4.1.f) na potrzeby związane z realizacją planów zasadniczych przedsięwzięć jednostek wojskowych lub planów współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi, natomiast w przypadku przedsięwzięć poza planem współpracy udostępnienie pojazdów jest odpłatne (pkt. 4.2.b). Opłata naliczana jest według kosztów przebiegu samochodu, przypadających na każdy przejechany kilometr (motogodzinę, godzinę pracy, itp.), według aktualnych wskaźników kosztów MPS, należności za pracę kierowcy oraz kosztów parkowania i korzystania z autostrad (pkt. 4.2). Zgodę na użycie pojazdów grupy eksploatacyjnej w ww. zakresie wydaje dowódca jednostki wojskowej (pkt. 8.1.f).
Nieodpłatne udostępnienie pojazdów poza planem współpracy może nastąpić w sytuacjach uzasadnionych szczególnymi potrzebami Sił Zbrojnych RP lub ważnymi względami społecznymi za zgodą Ministra Obrony Narodowej lub upoważnionej przez niego osoby. Decyzję w tej sprawie wydaje się na wniosek władz naczelnych organizacji pozarządowych i innych partnerów społecznych (pkt. 9).

Decyzja Nr 230/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie użytkowania w resorcie obrony narodowej pojazdów grupy eksploatacyjnej (z późn. zmianami) - link


7. Patronaty honorowe i udział w komitecie honorowym:

Zasady przyznawania patronatu honorowego i udziału w komitecie honorowym zawarte są w Decyzji Nr 415/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 grudnia 2013 r. zmieniającej decyzję w sprawie wprowadzenia Regulaminu obejmowania patronatu honorowego przez Ministra Obrony Narodowej lub jego uczestnictwa w komitecie honorowym (Dz.Urz.MON z dnia 23 grudnia 2013 r. - poz. 371). Zgodnie z decyzją wnioski o przyznanie patronatu honorowego i udziału w komitecie honorowym należy kierować wyłącznie do Ministra Obrony Narodowej. Zgodnie z zasadami, obejmowanie patronatu honorowego i uczestnictwo w komitecie honorowym przedsięwzięć związanych z obronnością Państwa i funkcjonowaniem Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej przysługuje wyłącznie Ministrowi Obrony Narodowej. Minister może powierzyć objęcie wyróżnieniem danego przedsięwzięcia, w zależności od jego rangi i  charakteru podległym kierownikom jednostek organizacyjnych, a w tym Dowódcy Jednostki Wojskowej.

Szczegółowe informacje w tej sprawie oraz wzór stosownego wniosku znajdują się na stronie internetowej Departamentu Wychowania i Promocji Obronności MON www.wojsko-polskie.pl w zakładce Patronaty i Komitety Honorowe MON.

Decyzja Nr 415/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 grudnia 2013 r. zmieniającej decyzję w sprawie wprowadzenia Regulaminu obejmowania patronatu honorowego przez Ministra Obrony Narodowej lub jego uczestnictwa w komitecie honorowym - link

    
  • BIP
pdf

go-up
Kontakt

14 Pułk Przeciwpancerny
Wojska Polskiego
16-400 Suwałki
tel. 261347933
fax. 261347341
14pppanc@ron.mil.pl

    
  • BIP